Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

O Instytucie

    Instytut został utworzony w Dolnośląskiej Szkole Wyższej w październiku 1999 roku. Instytut funkcjonuje w ramach Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa.

Badania naukowe

   Badania naukowe, prowadzone w Instytucie, ukierunkowane są na szeroko rozumianą problematykę międzynarodową, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz bezpieczeństwa międzynarodowego. Dotyczą one sfery politycznej, gospodarczej i społecznej, w wymiarze ogólnoświatowym, narodowym, regionalnym i lokalnym. Zainteresowania badawcze pracowników odnoszą się do następujących obszarów: bezpieczeństwo międzynarodowe, globalizacja, historia stosunków międzynarodowych, integracja europejska, konflikty we współczesnym świecie, międzynarodowa ochrona praw człowieka, międzynarodowe stosunki gospodarcze, międzynarodowe stosunki polityczne, mniejszości narodowe, organizacje międzynarodowe, polityka bezpieczeństwa RP, polityka zagraniczna RP, prawo międzynarodowe, systemy polityczne w świecie, terroryzm międzynarodowy, zarządzanie kryzysowe.

   Pracownicy Instytutu publikują monografie i artykuły naukowe w kraju i za granicą, w tym także w Wydawnictwie Naukowym Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. W 2006 r. Instytut rozpoczął wydawanie „Rocznika Bezpieczeństwa Międzynarodowego”, którego każdy kolejny numer spotyka się z dużym zainteresowaniem czytelników. W obecnym i minionym roku akademickim pracownicy Instytutu wzięli udział w kilkunastu krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, związanych z realizowanymi przez nich obszarami badawczymi.

 

Działalność dydaktyczna – studia I i II stopnia

   Instytut w roku akademickim 2012/2013 prowadzi kształcenie na kierunku bezpieczeństwo narodowe na poziomie studiów I stopnia (studia licencjackie) oraz studiów II stopnia (studia uzupełniające magisterskie).

   Instytut jako pierwszy na Dolnym Śląsku zaoferował w 2007 r. kształcenie studentów na nowym kierunku bezpieczeństwo narodowe w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Obecnie kandydaci na ten kierunek mogą podejmować studia I stopnia na specjalności bezpieczeństwo państwa oraz bezpieczeństwo publiczne, jak również studia II stopnia na specjalności zarządzanie systemami bezpieczeństwa oraz zarządzanie bezpieczeństwem lotnictwa cywilnego.

   W Instytucie szczególną uwagę przywiązuje się do praktycznej nauki języków obcych, prowadzonej w formie lektoratów do wyboru z języka: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego lub hiszpańskiego.

   W Instytucie realizowany jest program naukowej i dydaktycznej wymiany międzynarodowej. W ramach programu Erasmus nasi studenci wyjeżdżają na semestralne studia do wielu krajów Europy. W roku akademickim 2005/2006 został wdrożony w Instytucie system przyznawania i rejestracji punktów ECTS (European Credit Transfer System). Umożliwia on naszym studentom zaliczanie przedmiotów oraz zdobywanie punktów ECTS również w innych uczelniach krajowych i zagranicznych. Wprowadzenie systemu ECTS pozwala także studentom z innych państw na studia w DSW we Wrocławiu.

   Szeroki program praktyk, przewidzianych w programie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, daje naszym studentom możliwość właściwego połączenia teorii z pierwszym stażem zawodowym. Z punktu widzenia potrzeb i wyzwań dzisiejszego rynku pracy jest to ważny element procesu kształcenia.

   Studenci naszego Instytutu są w pełni uprawnieni do otrzymywania różnych form pomocy materialnej, dostępnych dla młodzieży akademickiej. Dotyczy to w szczególności stypendiów socjalnych, stypendiów za wyniki w nauce lub sporcie, stypendiów dla niepełnosprawnych, a także stypendiów z Unii Europejskiej.

   W budynku DSW przy ul. Strzegomskiej 47, do dyspozycji studentów pozostają: sale wykładowe i ćwiczeniowe wyposażone m.in. w nowoczesny sprzęt audiowizualny, cztery sale komputerowe oraz świetlica ze stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu, gabinety do konsultacji naukowo-dydaktycznych, Dziekanat, sekretariaty Instytutów, a także punkt kserograficzny oraz bufet.

 

Działalność dydaktyczna – studia podyplomowe

   Instytut przygotował do wdrożenia w nowym roku akademickim program studiów podyplomowych: bezpieczeństwo w lotnictwie komunikacyjnym i sportowym.

   Studia te przeznaczone są dla kandydatów posiadających wyższe wykształcenie (absolwentów studiów licencjackich i/lub magisterskich). Studia trwają dwa semestry i kończą się obroną pracy dyplomowej. Zjazdy będą odbywać się w cyklu sobotnio-niedzielnym, co dwa tygodnie. Absolwenci otrzymają dyplom ukończenia studiów podyplomowych w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu.

 

Kursy specjalistyczne

   Instytut jest przygotowany do prowadzenia różnego typu kursów specjalistycznych w oparciu o działające przy Instytucie od listopada 2007 r.:

·                     Centrum Badań nad Bezpieczeństwem,

·                     Dolnośląską Akademię Ratownictwa.

 

Działalność edukacyjna na rzecz regionu

   Instytut Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu od 2007 r. jest organizatorem zawodów okręgowych Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.