Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

O Instytucie

    Instytut został utworzony w Dolnośląskiej Szkole Wyższej w październiku 1999 roku. Instytut funkcjonuje w ramach Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa. Obecnie Instytut prowadzi kształcenie na dwóch kierunkach: bezpieczeństwo narodowe oraz stosunki międzynarodowe.


Badania naukowe

   Badania naukowe, prowadzone w Instytucie, ukierunkowane są na szeroko rozumianą problematykę międzynarodową, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa narodowego Polski oraz bezpieczeństwa międzynarodowego. Dotyczą one sfery politycznej, gospodarczej i społecznej, w wymiarze ogólnoświatowym, narodowym, regionalnym i lokalnym. Naukowe zainteresowania pracowników odnoszą się do następujących obszarów: bezpieczeństwo międzynarodowe, globalizacja, historia stosunków międzynarodowych, integracja europejska, konflikty we współczesnym świecie, międzynarodowa ochrona praw człowieka, międzynarodowe stosunki gospodarcze, międzynarodowe stosunki polityczne, mniejszości narodowe, organizacje międzynarodowe, polityka bezpieczeństwa RP, polityka zagraniczna RP, prawo międzynarodowe, systemy polityczne w świecie, terroryzm międzynarodowy, zarządzanie kryzysowe.

  Pracownicy Instytutu publikują monografie i artykuły naukowe w kraju i za granicą, w tym także w Wydawnictwie Naukowym Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. W 2006 r. Instytut rozpoczął wydawanie „Rocznika Bezpieczeństwa Międzynarodowego”, którego pierwszy numer spotkał się z dużym zainteresowaniem czytelników. W obecnym i minionym roku akademickim pracownicy Instytutu wzięli udział w kilkunastu krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, związanych z realizowanymi przez nich obszarami badawczymi. Szeroki oddźwięk w środowisku zyskała konferencja naukowa NATO w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku, zorganizowana we Wrocławiu w dniach 10-11 maja 2007 r., przez Instytut Stosunków Międzynarodowych DSW. Owocem tej konferencji jest publikacja książkowa wydana przez Wydawnictwo Naukowe naszej Uczelni.

   Powiększająca się liczba studentów na kierunku stosunki międzynarodowe oraz bezpieczeństwo narodowe, jest potwierdzeniem wyjątkowej atrakcyjności problematyki naukowo-badawczej realizowanej w Instytucie. Nasi studenci widzą tu szansę na zdobycie wszechstronnego wykształcenia, które w przyszłości umożliwi im karierę międzynarodową oraz zapewni materialną i niematerialną satysfakcję z wykonywanej pracy.

Działalność dydaktyczna – studia I i II stopnia

   Instytut prowadzi kształcenie na dwóch kierunkach, tj. stosunki międzynarodowe oraz bezpieczeństwo narodowe, na poziomie studiów I stopnia (studiów licencjackich) i dodatkowo studiów II stopnia (studiów uzupełniających magisterskich) oraz przygotowuje uruchomienie studiów podyplomowych, w tym w ramach programu Master of Business Administration (MBA). Program studiów w zakresie każdej z oferowanych specjalności na obu wymienionych powyżej kierunkach jest zgodny ze standardami opracowanymi dla danego kierunku przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W Instytucie szczególną uwagę przywiązuje się do praktycznej nauki języków obcych. Obowiązkowy dla wszystkich jest język angielski, natomiast jako drugi studenci studiów stacjonarnych mogą wybrać język: niemiecki, francuski, rosyjski lub hiszpański.

   W Instytucie realizowany jest program naukowej i dydaktycznej wymiany międzynarodowej. W ramach programu Socrates/Erasmus nasi studenci wyjeżdżają na semestralne studia do wielu krajów Europy. W roku akademickim 2005/2006 został wdrożony w Instytucie system przyznawania i rejestracji punktów ECTS (European Credit Transfer System). Umożliwia on naszym studentom zaliczanie przedmiotów oraz zdobywanie punktów ECTS również w innych uczelniach krajowych i zagranicznych. Wprowadzenie systemu ECTS pozwala także studentom z innych państw na studia na kierunku stosunki międzynarodowe w DSW we Wrocławiu.

    Szeroki program praktyk, przewidzianych w programie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, daje naszym studentom możliwość właściwego połączenia teorii z pierwszym stażem zawodowym. Z punktu widzenia potrzeb i wyzwań dzisiejszego rynku pracy jest to ważny element procesu kształcenia. Praktyki te mogą odbywać się m.in. w: polskich ambasadach i konsulatach, ministerstwach i urzędach centralnych w Warszawie, lokalnych organach administracji samorządowej, podmiotach gospodarczych prowadzących działalność na rynku międzynarodowym, firmach z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce, organizacjach rządowych i pozarządowych, a także redakcjach środków masowego przekazu.

    Studenci naszego kierunku w pełni uprawnieni są do otrzymywania różnych form pomocy materialnej, dostępnych dla młodzieży akademickiej. Dotyczy to w szczególności stypendiów socjalnych, stypendiów za wyniki w nauce lub sporcie, stypendiów dla niepełnosprawnych, a także stypendiów z Unii Europejskiej.

    W budynku DSW przy ul. Strzegomskiej 47, do dyspozycji studentów pozostają: sale wykładowe i ćwiczeniowe wyposażone m.in. w nowoczesny sprzęt audiowizualny, cztery sale komputerowe oraz świetlica ze stanowiskami komputerowymi z dostępem do internetu, gabinety do konsultacji naukowo-dydaktycznych, sekretariaty dziekanatu oraz Instytutów, a także punkt kserograficzny oraz bufet.

   W roku akademickim 2009/2010 Instytut Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych oferuje kształcenie studentów na dwóch kierunkach: Bezpieczeństwo narodowe oraz Stosunki międzynarodowe.

Bezpieczeństwo narodowe (jako pierwsza uczelnia na Dolnym Śląsku)

Studia I stopnia - specjalności:

Studia II stopnia - specjalności:

Stosunki międzynarodowe

Studia I stopnia - specjalności:

  • bezpieczeństwo międzynarodowe
  • rozwój regionalny i fundusze Unii Europejskiej
  • turystyka międzynarodowa

Studia II stopnia - specjalności:

  •  międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze
  •  zarządzanie bezpieczeństwem w Polsce i Unii Europejskiej
  •  zarządzanie w turystyce

Działalność dydaktyczna - studia podyplomowe

   W roku akademickim 2011/2012 prowadzone będą w Instytucie Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych DSW studia podyplomowe w dwóch zakresach:

   Studia te przeznaczone są dla kandydatów posiadających wyższe wykształcenie (absolwentów studiów licencjackich i/lub magisterskich). Studia trwają dwa semestry i kończą się obroną pracy dyplomowej. Zjazdy będą odbywać się w cyklu sobotnio-niedzielnym, co dwa tygodnie. Absolwenci otrzymają dyplom ukończenia studiów podyplomowych w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu.

Kursy specjalistyczne

   Instytut Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych prowadzi kursy specjalistyczne w oparciu o działające przy Instytucie od listopada 2007 r.:
 - Centrum Badań nad Bezpieczeństwem,
 - Dolnośląską Akademię Ratownictwa

Aktualny wykaz prowadzonych kursów.

Działalność edukacyjna na rzecz regionu

   Instytut Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu od 2007 r. jest organizatorem zawodów okręgowych Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. 

Godziny pracy dziekanatu Stosunków Międzynarodowych
Poniedziałek 9:30-14.00
Wtorek 12:30-17.00
Środa 9:30-14.00
Czwartek9:30-14.00
Piątek dzień bez obsługi studentów
Sobota 8.00-16.00-w terminach zjazdów studentów niestacjonarnych
Niedziela 9.00-13.00-w terminach zjazdów studentów niestacjonarnych